top of page

HÅLLBARHETSPOLICY.

JAG ÄR EN UNIK SLOGAN.

I’m a paragraph. Double click here or click Edit Text to add some text of your own or to change the font. This is the place for you to tell your site visitors a little bit about you and your services.

Nature
Kaffe på Desk

Nivå 1

 

Transporter

1.1 Vi har till år ....... ökat andelen el och fossilfria drivmedel för företagets totala person- och varutransporter med …. procent.

 

Energi

1.2 Vi genomför en energikartläggning av företagets verksamhet och genomför åtgärder utifrån denna. Vi har till år ....... minskat energianvändningen i våra fastigheter med ...... procent. Om vi har fjärrvärme ställer vi krav på vår leverantör att använda spillvärme eller förnybara bränslen.

 

Avfall

1.3 Vi har till år ....... minskat mängden avfall med ...... procent och minst ...... procent av företagets avfall går till återanvändning eller materialåtervinning.

 

Kemikalier

1.4 Vi arbetar systematiskt med att säkerställa att ingen miljöfarlig verksamhet pågår i våra fastigheter. Vid utför en separat riskanalys för varje fastighet och säkerställer att våra hyresgäster har de miljötillstånd som krävs på plats.

1.5 Vi har medvetandegjort företagets anställda om att de tjänster företaget säljer har en påverkan på miljön.

 

Nivå 2

 2.1 Vi har senast år ....... gjort en analys av hur företagets tjänster påverkar miljön, både positivt och negativt. Vi har identifierat, kvantifierat och satt mål för de väsentliga miljöaspekterna7 . (Ex på miljömål som berörs: Samtliga mål) Transporter

 

2.2 Vi har till år ....... effektiviserat våra transporter genom att samlasta, ruttoptimera och samåka och därmed minskat vår körsträcka (i förhållande till antalet ton transporterat gods) med ...... procent. (Ex på miljömål som berörs: Generationsmålet, Begränsad klimatpåverkan, Hav i balans, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag)

 

2.3 Företaget har till år ....... ersatt ...... procent av företagets mötesresor/år med video-, webb- och telefonmöten.

 

Nivå 3

 

3.1 Vi har senast år ...... tagit fram en mätmetod för uppföljning av miljöpåverkan av företagets tjänster. (Ex på miljömål som berörs: Samtliga mål) Transporter

 

3.2 De transporter som företaget gör i tätort sker med fosilfria transportmedel eller kollektivtrafik. I de tätorter där det erbjuds möjlighet att köpa/göra transporter med dubbfria däck, väljer företaget det.

Kemikalier

 

3.3 År ...... skall företagets inköpta varor (it, elektronik, möbler, kontorsmaterial) vara upphandlade med kemikaliekrav som innebär att de inte innehåller ämnen från EU:s kandidatlista och inte särskilt farliga ämnen. När det gäller särskilt farliga ämnen, ta hjälp av antingen PRIOdatabasen och välj bort utfasningsämnen enligt PRIO, eller använd Upphandlingsmyndighetens kemikaliekrav eller SIN-listan.

LEARN MORE
bottom of page